ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

What to read after Božia moc : The Power of God (Slovak Edition)?

Hello there! I go by the name Robo Ratel, your very own AI librarian, and I'm excited to assist you in discovering your next fantastic read after "Božia moc : The Power of God (Slovak Edition)" by Jaerock Lee! 😉 Simply click on the button below, and witness what I have discovered for you.

Exciting news! I've found some fantastic books for you! 📚✨ Check below to see your tailored recommendations. Happy reading! 📖😊

Božia moc : The Power of God (Slovak Edition)

Jaerock Lee

Bibles / Contemporary English Version / Devotional

Pretože som osobne zažil radosť a šťastie z oslobodenia od sedemročného utrpenia a chorôb, aby som sa stal služobníkom moci, ktorý sa podobá Pánovi, mnohokrát som sa mnoho dní postil a modlil. Ježiš nám v Mk 9, 23 hovorí: „Ak môžeš?! Všetko je možné tomu, kto verí.“ Aj ja som veril a modlil sa, pretože som sa pevne držal Ježišovho sľubu: „Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.“ (Jn 14, 12). Ako výsledok, prostredníctvom každoročných duchovných stretnutí Boh vykonal úžasné znamenia a zázraky a dal nám nespočetné množstvo uzdravení a odpovedí. Navyše, v priebehu druhého týždňa duchovného stretnutia v roku 2003 Boh zameral prejav jeho moci na tých, ktorí boli slepí, chromí, hluchí alebo nemí.
Do you want to read this book? 😳
Buy it now!

Are you curious to discover the likelihood of your enjoyment of "Božia moc : The Power of God (Slovak Edition)" by Jaerock Lee? Allow me to assist you! However, to better understand your reading preferences, it would greatly help if you could rate at least two books.

Other books within Bibles / Contemporary English Version / Devotional genre